Tirdzniecības noteikumi

Lai pirkuma noformēšanas laikā nerastos pārpratumi, lūdzam Jūs iepazīties un apstiprināt zemāk aprakstītos preču iegādes noteikumus Interneta veikala vietnē www.dtools.lv.

1. Noteikumos izmantojamie termini

Kopējie lietošanas noteikumi. Izmantojamie Noteikumos termini

1.1. Klients: jebkura fiziska vai juridiska persona.
1.2. Prece: prece, ko piedāvā iegādei interneta veikalā Pārdevējs.

1.3. Pārdevējs: SIA « UNLIMITED SERVICES », reģistrācijas numurs: 40203173739, juridiskā adrese: Salaspils iela 6 k2, Rīga, Latvija, LV–1057.Pārdevēja Veikals: struktūrvienība SIA « UNLIMITED SERVICES », kas atrodas adresē: Ziepniekkalna13, Rīga, Latvija, LV–1004.

1.4. Interneta veikals: vietne internetā ar adresi www.dtools.lv, kurā Klientiem tiek piedāvāta Prece, kuru var iegādāties norādītajā interneta veikalā.

1.5. Pasūtījums: noformētais atbilstoši Noteikumiem Klienta pasūtījums Preces iegādei interneta veikalā un piegādei uz Klienta norādīto adresi vai preces rezervēšana, lai saņemtu to Preces atrašanās vietā.
1.6. Piegādes dienests: Pārdevēja partneris/partneri, kas nodrošina Klienta iegādātās Preces piegādi Klienta
norādītajā adresē.

1.7. Klientu serviss: piederošais Pārdevējam vai Pārdevēja administrējamais klientu apkalpošanas dienests, kurš īsteno Klientu izdarīto pasūtījumu apstrādi, kontrolē to izpildi, kā arī nodrošina papildus informācijas par Preci

Nodrošināšanu un izpilda jebkurus citus ar Klientu apkalpošanu saistītos uzdevumus.

1.8. Ārējās vietnes: citas interneta vietnes, kurās izvietotas hipersaites uz interneta veikalu www.dtools.lv.

1.9. Klienta profils: izveidotais interneta veikala mājaslapā Klienta profils, kas izveidots pirms Pasūtījuma Preces

iegādei īstenošanas.

1.10. Līgums: noslēgtais starp Klientu un Pārdevēju Noteikumos noteiktajā veidā un kārtībā Preces pirkšanas līgums, kura noteikumi iekļauti Kopējos noteikumos.

1.11 .Parole:pārdevēja izveidotais un izsniegtais klientam pieejas kods Klienta profilam interneta veikala mājaslapā.

2.
Interneta veikala lietošanas Kopējie noteikumi un Preces pārdošanas noteikumi.

2.1. Tā kā piedāvājums iegādāties preci, ko piedāvā Interneta veikals kompliments.lv, tiek saņemts ar Interneta palīdzību, tad, ņemot vērā Latvijas Republikas “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” (PTA likums) 10-to pantu, līgums starp Interneta veikalu dtools.lv un pircēju tiek aplūkots kā Distances līgums.
2.2. Interneta veikala dtools.lv vietnē visas preču cenas ir norādītas, iekļaujot PVN 21%. Norādītajā cenā neietilpst piegādes pakalpojuma izmaksas.


3. Reģistrācija.

3.1. Reģistrējoties kā lietotājam interneta veikalā, Klientam ir nepieciešams norādīt sekojošu informāciju par sevi: Klienta vārds, uzvārds, Preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja Klients ir juridiska persona, viņam nepieciešams norādīt sekojošu informāciju par sevi: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN reģistrācijas numurs (ja tāds ir), juridiskā adrese, Preces piegādes adrese, tālruņa numurs, persona, kas pilnvarota sazināties  ar Pārdevēju, e-pasta adrese, bankas nomaksu konta rekvizīti.

3.2. Tikai Klients atbild par norādīto reģistrācijas iesniegumā Klienta informācijas patiesīgumu un tās atbilstību
faktiskajai situācijai.

3.3. Pēc tam, kad Klients ir reģistrējies kā interneta veikala lietotājs, Pārdevējs automātiski izveido viņam Klienta profilu un piešķir paroli tālākai Klienta profila izmantošanai, nosūtot paroli uz norādīto Klienta reģistrācijas iesniegumā Klienta e-pasta adresi.

3.4. Klients atbild par savas paroles un lietotājvārda saglabāšanu un nenodošanu trešajām personām. Gadījumā, ja kāda trešā persona ieguvusi pieeju Klienta parolei vai lietotājvārdam un šādā veidā izmanto Klienta profilu interneta veikalā, Pārdevējs par to nenes atbildību. Klients atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas šādā veidā nodarīti Pārdevējam, un pilnībā ir atbildīgs par visām saistībām, ko uzņēmies Klients attiecībā pret Pārdevēju.
3.5. Ja Klientam ir radušās aizdomas par to, ka viņa paroli un/vai viņa lietotājvārdu izmanto trešās personas, Klients apņemas nekavējoties informēt par to Pārdevēju, nosūtot vēstuli uz Klienta servisa e-pastu no tās e-pasta adreses, kas norādīta Klienta reģistrācijas iesniegumā.


4. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi.


4.1. Klients var noformēt Pasūtījumu, izvēloties jebkuru norādīto interneta veikalā Preci un ievietojot to iepirkumu grozā.
4.2. Noformējot Preces pasūtījumu, Klients norāda vēlamo Preces piegādes veidu vai Preces saņemšanu personīgi Pārdevēja veikalā adresē Ziepniekkalna13, Rīga, Latvija, LV–1004.
4.3. Atkarībā no izvēlētā Preces piegādes veida, Klients vienlaicīgi ar Preces vērtības apmaksu īsteno arī Preces piegādes vērtības apmaksu. Preces piegādes vērtība ir atkarīga no izvēlētās Preces piegādes veida. Preces piegādes vērtība tiek norādīta, īstenojot Preces pasūtījumu.

4.7. Īstenojot Preces pasūtījumu, Klientam ir pienākums iepazīties ar dotajiem Noteikumiem un speciāli paredzētajā tam vietā atzīmēt, ka Klients ir iepazinies un piekritis tiem.

4.8. Preces iegādes līgums ”Distances Līgums” stājas spēkā starp Pusēm momentā, kad Klients nosūtījis Preces pasūtījumu Pārdevējam.

4.9. Pārdevējs interneta veikalā izvieto informāciju par Preci un tās parametriem, kā arī izvieto Preces fotogrāfiju. Preces fotogrāfijai ir informatīvs raksturs. Pirms pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības sazināties ar Klientu servisu, lai iegūtu detalizētāku informāciju par izvēlēto Preci un tās faktisko stāvokli.

 5. Preces piegāde.

5.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādi 1-3 darba dienu laikā pēc apmaksas visos Latvijas Republikas reģionos, 2-7 dienu laikā Baltijas reģionos un ES. Par Preces apmaksas brīdi tiek uzskatīts tas moments, kad atbilstošais maksājums par Preci ir saņemts Pārdevēja bankas norēķinu kontā.
5.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādi norādītajos dotajos Noteikumos 5.1.punktā termiņos. Tomēr Pārdevējs nav atbildīgs par Preces piegādes aizkavējumiem gadījumā, ja tas ir noticis tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, ietekmēt un/vai novērst kurus Pārdevējam nebija iespējas.
5.3. Ja Preces piegāde tiek īstenota ar kurjera starpniecību, Klients apņemas pats saņemt Preci adresē, kuru Klients norādījis reģistrācijas iesniegumā kā Preču piegādes adresi. Gadījumā, ja Klients personīgi nevar saņemt Preci norādītajā adresē, viņš rakstiski informē Pārdevēju par personu, kas saņems Preci piegādes brīdī. Šādā gadījumā Klients nevarēs nākotnē celt nekādas pretenzijas un/vai iebildumus Pārdevējam sakarā ar to, ka Prece nodota trešajai personai, ko norādījis Klients.
5.4. Saņemot apmaksāto ar interneta veikala palīdzību Preci Pārdevēja Veikalā, Klients uzrāda personību apliecinošu dokumentu, kā arī Preces pasūtījuma apstiprinājumu.
5.6. Saņemot Preci, Klientam ir jāpārliecinās par to, ka Preces iepakojums nav bojāts, kas varētu izraisīt Preces bojājumus. Gadījumā, ja Preces saņemšanas brīdī Klients konstatē, ka Preces iepakojums ir bojāts, Klientam ir jānorāda Preces saņemšanas aktā konstatētie Preces iepakojuma bojājumi vai jebkuri citi konstatētie defekti. Ja Klients Preces saņemšanas brīdī nav norādījis Preces iepakojuma bojājumus, kas savukārt varētu izraisīt Preces bojājumus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par Preces bojājumiem, ko izraisījuši Preces iepakojuma bojājumi.
5.7. Ja Klients, saņemot Preci, konstatē, ka Klientam tikusi piegādāta neatbilstoša Prece, un tieši: neatbilstošā sortimentā, izmērā, krāsā vai citā īpašībā, Klients nekavējoties rakstiski sazinās ar Klientu servisu un informē par to Pārdevēju, izmantojot savas paredzētās dotajos Noteikumos 7.punktā tiesības atteikties vai paredzētās doto Noteikumu 8.punktā tiesības.

6. Preces apmaksas kārtība

6.1. Preces cena interneta veikalā tiek norādīta, iekļaujot PVN, blakus katrai Precei.
6.2. Norādītā interneta veikalā Preces cena ir spēkā interneta veikala mājaslapas skatīšanas dienā. Ja Precei paredzēta speciāla cena (speciāls piedāvājums), tad speciālā piedāvājuma darbības termiņš un speciālā cena tiek norādīti blakus atbilstošajai precei, un speciālā cena ir spēkā, kamēr tā norādīta blakus konkrētajai Precei.
6.3. Gadījumā, ja norādītā interneta veikalā Preces cena neatbilst faktiskajai situācijai, Pārdevējs nekavējoties pēc Preces pasūtījuma saņemšanas sazinās ar Klientu, lai informētu Klientu par precīzu Preces cenu. Šādā gadījumā Klients ir tiesīgs vienpusējā kārtībā anulēt Preces pasūtījumu. Ja Pārdevējam nav izdevies sazināties ar Klientu, lai informētu viņu par Preces patieso cenu, viņš anulē atbilstošo Preces pasūtījumu un paziņo par to Klientam, sazinoties ar viņu ar norādītās reģistrācijas iesniegumā e-pasta adreses palīdzību vai tālruņa numura palīdzību, kā arī atgriež apmaksāto Preces vērtību Klienta norēķinu kontā, no kura tika iegūta apmaksa par Preci.
6.4. Klients norēķinās par Preci, izvēloties vienu no Pārdevēja piedāvātajiem apmaksas veidiem: pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu, īstenojot Preces apmaksu ar bankas norēķinu karti.
6.5. Klientam ir nekavējoties jāīsteno pasūtītās Preces apmaksa, kā arī jāsedz Preces piegādes izmaksas, ja viņš īsteno Preces apmaksu, izmantojot interneta banku vai norēķinās ar bankas norēķinu karti, vai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad viņš ir īstenojis Preces pasūtījumu, izvēloties citus Preces apmaksas veidus. Gadījumā, ja Klients nav īstenojis pasūtītās Preces apmaksu norādītajā termiņā, Pasūtījums tiek uzskatīs par anulētu un Preces rezervācija automātiski tiek atcelta.

7.Tiesības atteikties.

7.1. Klientam ir tiesības vienpusējā kārtā atteikties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā kopš Preces saņemšanas brīža.
7.2. Ja Klients izmanto Noteikumu 7.1.punktā norādītās tiesības attiekties, Klients 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā kopš Preces saņemšanas momenta nosūta vai iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu uz sekojošu e-pasta adresi: info@dtools.lv
7.3. Klients rakstiskajā paziņojumā par atteikšanās tiesību izmantošanu norāda:

– Vārdu, Uzvārdu
– E-pasta adresi
– Tālruņa numuru
– Pasūtījuma №
– Pasūtījuma datumu
– Paziņojumu par atteikšanās tiesību izmantošanu un informāciju par Preci, ko viņš vēlas atgriezt Pircējam, kā arī apstiprinājumu tam, ka Klients netika izmantojis preci.

7.4. Gadījumā, ja Klients izmanto dotajos Noteikumos 7.1.punktā aprakstītās atteikuma tiesības, Klientam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas ir jāatgriež Prece Pārdevējam. Klients var atgriezt Preci Pārdevējam vai nu nododot to personīgi Pārdevēja Veikalā, vai arī nosūtot to pa pastu vai ar kurjera palīdzību uz Pārdevēja adresi.
7.5. Klients ir atbildīgs par Preces kvalitātes saglabāšanu līdz momentam, kad Prece tiek atgriezta Pārdevējam.
7.6. Pārdevējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Klienta rakstiskā atteikuma saņemšanas ir jāatgriež Klientam apmaksāto Preces vērtību, tomēr Pārdevējs ir tiesīgs neatgriezt Klientam viņa apmaksāto Preces vērtību, kamēr Klients nav atgriezis Preci un nav iesniedzis Pārdevējam dokumentus, kas apstiprina Preces atgriešanu vai nosūtīšanu Pārdevējam.
7.7. Gadījumā, ja Klients izmanto 7.1.punktā norādītās atteikšanās tiesības, Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Preces nosūtīšanu Pārdevējam.

8.Neatbilstoša Līguma noteikumiem Prece.


8.1. Ja klients uzskata, ka viņš saņēmis Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem, Klients ir tiesīgs izvirzīt prasījumu Pārdevējam atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šādu prasījumu Klients ir tiesīgs iesniegt rakstiski brīvā formā vai aizpildot Pārdevēja izstrādāto formu.
8.2. Klients ir tiesīgs apmainīt Preci uz tādu pašu vai līdzvērtīgu preci, kas apmierinās Preces atbilstību Līguma noteikumiem.
8.3. Pārdevējs ir tiesīgs atcelt Preces pirkšanas līgumu un atgriezt Klientam apmaksāto par Preci naudu, izņemot gadījumu, kad Preces neatbilstība Līguma noteikumiem ir otršķirīga un neietekmē Klienta kopējo iespēju izmantot Preci.

9. Mārketinga darbība.
9.1. Interneta veikals dtools.lv var brīvi iniciēt dažāda veida mārketinga darbību, tajā skaitā arī lojalitātes programmas.


10.  Garantija.


10.1. Par garantijas dokumentu tiek uzskatīts pavadrēķins, ko izsniedz veikals, un kas sagatavots elektroniskā veidā un ir derīgs bez paraksta. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tajā gadījumā, ja pareizi un skaidri norādīti: preces modelis, pārdošanas datums. Aizliegts ieviest jebkādas izmaiņas, nodzēst vai pārrakstīt jebkurus datus garantijas dokumentos – šādā gadījumā garantija tiks atzīta par spēkā neesošu.


11. Pušu atbildība.


11.1. Klients atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies Pārdevējam sakarā ar to, ka Klients sniedzis Pārdevējam nepareizu to informāciju, ko pieprasa Noteikumi.
11.2. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja Klients izmantojis Preci neatbilstoši tam, kā to paredzēts izmantot.


12. Informācijas sniegšana un konfidencialitāte.

12.1. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšējas Klienta piekrišanas saņemšanas nodot Noteikumos noteiktās Pārdevēja tiesības un pienākumus trešajām pusēm.
12.2. Informācija, ko Klients nodrošina Pārdevējam, Puses uzskata par konfidenciālu. Pārdevējs nav tiesīgs bez iepriekšējas Klienta piekrišanas saņemšanas nodot konfidenciālo informāciju jebkurai trešajai personai, izņemot noteiktos Latvijas Republikas aktos un Noteikumos gadījumus.
12.3. Klients piekrīt un nodrošina Pārdevējam tiesības apstrādāt Klienta sniegto informāciju, tajā skaitā apkopot, reģistrēt, uzglabāt, uzkrāt, pārveidot, izmantot, nodot, izpaust, nodzēst, bloķēt datus par Klientu, nesaņemot atsevišķu Klienta piekrišanu, un nodot Klienta datus komersantiem, kas ietilpst viena koncerna ar Pārdevēju sastāvā, un Pārdevēja biznesa partneriem, kas nodarbojas ar Preču piegādi.

12.4. Pārdevējs ir tiesīgs izmantot “Cookies” tehnoloģijas.
12.5. Pārdevējs tiesīgs iegūt informāciju par interneta veikala apmeklētāju IP-adresēm. Šāda veida informācija netiek izmantota ar mērķi noskaidrot apmeklētāju personības.13. Strīdu izskatīšanas kārtība.
13.1. Domstarpības un strīdi, kas radušies starp Pusēm, tiek atrisināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, Puse nosūta otrai Pusei rakstisku pretenziju. Pretenzijā Puse apraksta situāciju un pievieno dokumentus, kas pamato izvirzīto pretenziju.
13.2. Abpusējās domstarpības un strīdus Puses risina konfidenciālā kārtībā. Noteiktais dotajā punktā neierobežo Pušu tiesības vērsties tiesā vai kompetentās valsts iestādēs.
13.3. Gadījumā, ja Puses nevar panākt vienošanos tajā kārtībā, kas aprakstīta Noteikumu 13.1.punktā, strīdus, kas saistīti ar Noteikumos noteikto pienākumu izpildīšanu un to spēkā esamību, Puses atrisina Latvijas Republikas tiesā pēc vienošanās. Pušu strīdi tiek atrisināti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.4. Ja tiesa atzīst kādu no Noteikumu punktiem spēkā neesošu, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā.


14. Citi noteikumi.

14.1.Dotie Noteikumi un cita saistītā ar Preces iegādi informācija ir pieejama interneta veikala kompliments.lv vietnē, kā arī to var saņemt, piezvanot uz norādīto interneta veikala vietnē tālruni Pārdevēja darba laikā.
14.2. Saņemt visu augstāk minēto informāciju, kā arī sazināties ar Pārdevēju var latviešu un krievu valodās.
14.3. Tiešai saziņai ar Interneta veikalu dtools.lv var rakstīt uz elektronisko pasta adresi – izmaiņas sistēmā notiek 24 stundu laikā.

14.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, noslēgtos ar pircējiem līgumus SIA „Unlimited Services” saglabā grāmatvedības vajadzībām.


15. Normatīvie dokumenti.

15.1. Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
15.2. MK 2006. gada 1.augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.
15.3. MK 2014. gada 20.maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.